Keuze Organisatie Cursussen NT2 Buitenlanders Groepen

Taal Niveaukeuze uitleg NT2

Keuze Organisatie Cursussen NT2 Buitenlanders Groepen keuze van taalcursussen niveau. Wij verzorgen Organisatie Cursussen NT2. 
   

 
Begrijpen
 

 
Spreken

 
Schrijven

 Luisteren 

 Lezen

 Productie

 Gesprekken voeren

    

A1 Begrijpt vertrouwde uitdrukkingen en eenvoudige zinnen als er heel langzaam en duidelijk gesproken wordt.  Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen in standaardteksten als mededelingen, posters, catalogi. Kan zich uitdrukken in losse woorden en in korte, eenvoudige zinnen over concrete zaken uit de eigen leef- of werkomgeving. Kan deelnemen aan eenvoudige gesprekken in situaties die veel voorkomen in het dagelijks leven en op de werkplek. Kan losse woorden zoals personalia in formulieren  invullen en een korte tekst schrijven zoals vakantiegroeten op een ansichtkaart. 
A2 
Begrijpt de belangrijkste punten van korte en eenvoudige boodschappen en aankondigingen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt. Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving. Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven van mensen, leef- en werkomstandigheden, dagelijkse routines enzovoort.  Kan korte gesprekken voeren in standaard-situaties. Kan vragen stellen en beantwoorden en idee?n en informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen in voorspelbare, alledaagse situaties. Kan korte, informele brieven schrijven en boodschappen noteren in telegramstijl.
B1    Begrijpt feitelijke informatie over veel voorkomende onderwerpen uit dagelijks leven en werk. 
Kan feitelijke teksten over onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving lezen met een redelijke mate van begrip.  Kan een eenvoudige uiteenzetting geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving. Kan met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en het regelen van zaken. Kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen in het dagelijkse leven, op werk of opleiding.
B2  Begrijpt meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven en de wereld van opleiding en beroep in voldoende mate om de draad van het betoog te volgen. Begrijpt een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied. Begrijpt teksten over specialistische onderwerpen als hij voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp. Kan een duidelijk, gedetailleerd betoog houden over een breed scala van onderwerpen uit het eigen interesse- of werkgebied. Kan op een effectieve wijze deelnemen aan (semi-)formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard. Kan in een discussie een mening geven en die met argumenten onderbouwen.  Kan duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen in het dagelijks leven, in het beroepsleven en in opleidingen.
C1   Kan uitgebreide betogen over abstracte en complexe onderwerpen volgen, ook buiten het eigen interesse- of vakgebied. Begrijpt veel idioom en spreektaaluitdruk-kingen.  Kan tot in detail lange, complexe teksten begrijpen, waaronder specialistische artikelen en lange technische instructies op het eigen vakterrein of bedoeld voor de ge-interesseerde leek, mits moeilijke passages herlezen kunnen worden.  Kan gedetailleerde en precieze beschrijvingen geven van en formele presentaties houden over complexe onderwerpen.  Kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken. Kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en voor professionele doeleinden. Kan duidelijke, goed-gestructureerde teksten over complexe onderwerpen in werk, opleiding en priv?-leven adequaat en accuraat schrijven. 


BV&T gecertificeerd door Keurmerk Erkend Adviesbureau

Keuze, Organisatie, Cursussen, NT2, Buitenlanders, Groepen, niveau, taal, taalniveau, nt2, buitenlanders, Organisatie Cursussen, vreemdetalen, inburgeringsexamen, referentiekader, niveauoverzicht